Komentarz Przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego w sprawie ew. zmian w przepisach emerytalnych dla górników i ich rodzin od 1 kwietnia 2021 roku

BIP Kancelarii Rady Ministrów informuje, że Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw" (nr projektu UD 175). Projekt ten podlega konsultacjom społecznym oraz konsultacjom na poziomie resortowym, co już ma miejsce. Założono także, że etap ten zakończy się z końcem I kw. b.r. przyjęciem przez RM…