Wypłata zaliczki nagrody z zysku 30.08.2019 – komunikat

Zwołane w trybie nadzwyczajnym spotkanie stron ZUZP dla pracowników KGHM Polska Miedz S.A. zakończyło się podpisaniem porozumienia na mocy którego pracownicy oddziałów KGHM uzyskają wyższą, 6% zaliczkową nagrodę za wypracowany zysk . Nagroda ta wypłacona zostanie w dniu 30 sierpnia b.r.. Dodatkowo na wniosek ZZPPM w porozumieniu tym umieszczony został zapis o podjęciu w trzeciej…